Privacyverklaring

Blat advocaten, gevestigd aan de Montaubanstraat 2a te Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inschrijving Kamer van Koophandel: 51737671
Volledige naam entiteit: Coöperatieve Vereniging Blat advocaten U.A.

Blat advocaten
Montaubanstraat 2a
3701 HP Zeist

www.blat.nl
tel. 030-6982030

mr. A.W. van Luipen en mr. T.E. van der Bent zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Blat advocaten. Zij zijn te bereiken via info@blat.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Blat advocaten verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige (persoons)gegevens die u actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door het invullen van ons contactformulier, waaronder begrepen een eventueel verstrekt toelichting op een (contact)verzoek
 • (Geanonimiseerde) gegevens over uw activiteiten op onze website (ten behoeve van Google Analytics)
 • (Geanonimiseerde) gegevens omtrent internetbrowser en apparaat type

Het is de gebruikers van onze website niet toegestaan om via het online formulier gevoelige informatie met ons te delen (waaronder ras, godsdienst, seksuele leven, politieke opvatting, gezondheid, lidmaatschap van een vakvereniging of strafrechtelijk gedrag). Indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor een goede zaaksbehandeling wordt verzocht deze gegevens te delen in een persoonlijk (telefoon)gesprek. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@blat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Blat advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om in staat te zijn contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verzoek, vraag of opdracht;
 • Om in staat te zijn om de kans van slagen van een gewenste procedure te kunnen inschatten;
 • Om in staat te zijn om voor u onze diensten te verrichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Blat advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Blat advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Blat advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de in de advocatuur gebruikelijke bewaartermijnen. Deze bedragen minimaal 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Blat advocaten verstrekt uw gegevens in principe niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Blat advocaten gebruikt op haar website(s) functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Blat advocaten gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Terzake de analytische cookies geven wij aan dat wij gebruik maken van het veel gebruikte Google Analytics. Daarbij hebben wij er voor gekozen om

 • een bewerkersovereenkomst met Google af te sluiten;
 • de laatste vier cijfers van uw IP-adres niet te delen met Google;
 • de optie “gegevens delen” uit te zetten;
 • de optie Remarketing uit te zetten;
 • geen gebruikt te maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blat advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blat.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Blat advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Blat advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@blat.nl