Verkoop woning

In het geval er sprake is van een gezamenlijke koopwoning en partijen gaan uit elkaar dan moet er worden gekeken wat er met de woning moet gebeuren. De woning kan enkel en alleen worden verkocht als beide partijen c.q. eigenaren daarmee instemmen.

Als partijen in onderling overleg geen overeenstemming kunnen bereiken over wat er met de woning moet gebeuren, bestaat er de mogelijkheid om een procedure te starten bij de rechtbank (bijvoorbeeld via een kort geding).

De rechtbank kan dan worden verzocht om vervangende toestemming te verlenen aan de verzoekende partij voor het verrichten bepaalde handelingen (o.a. het aanwijzen van een makelaar, het vaststellen van de vraag- en laatprijs, het niet aanwezig zijn bij bezichtigingen etc.). Men kan ook de rechtbank verzoeken om te bepalen dat de ‘weigerende’ partij alsnog wordt verplicht mee te werken aan de verkoop van de echtelijke woning, op straffe van verbeurte van een dwangsom.