Maandelijks archief december 2020

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor aanmelding of inschrijving school

Vervangende toestemming

Wanneer beide ouders belast zijn met het gezamenlijk gezag over hun kind, dienen de ouders ook in gezamenlijk overleg tot een schoolkeuze te komen voor het kind. Beide ouders dienen in dat geval toestemming te verlenen voor de aanmelding of inschrijving bij een school of opvang. Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders geen overeenstemming bereiken over de schoolkeuze. In het geval dat de toestemming van één van de ouders ontbreekt, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven op school en dus niet naar school kan. Wanneer het ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de schoolkeuze van hun kind, kan men zich in bepaalde gevallen wenden tot de rechter en de rechter verzoeken om hem of haar vervangende toestemming te verlenen voor de aanmelding van school, zodat de vervangende toestemming van de rechter in de plaats treedt van de toestemming van de ‘weigerachtige’ ouder.

Belangenafweging

Bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming, zal de rechter onderzoeken welke schoolkeuze hij het meest in het belang van het kind vindt. Dit betekent dan ook dat het belang van het kind nagenoeg altijd voorop staat. Aangezien de rechter bij de beoordeling rekening houdt met alle omstandigheden van het geval, kan het zo zijn dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de belangenafweging een rol spelen, zijn onder meer de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind – indien het kind 12 jaar of ouder is – zelf wil.

De verzoekende ouder dient te beargumenteren waarom het in het belang van het kind is dat het op de nieuwe school wordt aangemeld. Men kan bijvoorbeeld naar voren brengen dat de school in kwestie het beste past bij het kind. De ouder die de toestemming weigert te verlenen, dient in dat geval juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is voor danwel aansluit bij het kind. Bijvoorbeeld in het geval de locatie van de school een negatieve invloed heeft op de frequentie en de kwaliteit van het contact tussen de ouder en het kind.

De rechter zal alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Indien de rechter van mening is dat het verzoek om vervangende toestemming toegewezen moet worden, zal de rechtbank toestemming verlenen, waardoor de verzoekende ouder het kind alsnog kan inschrijven op de school waar de voorkeur naar uitgaat en waarvoor door de rechter toestemming is verleend.

Mocht u hulp nodig hebben bij het verkrijgen van vervangende toestemming om de kinderen in te schrijven bij een nieuwe school of in andere situaties, bijvoorbeeld bij de aanvragen van nieuwe identiteitsbewijzen van de kinderen of in het geval u met de kinderen op vakantie wil, waarvoor u toestemming van uw ex-partner nodig heeft maar deze niet krijgt, maar natuurlijk ook in het geval wanneer u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u wenst zich daartegen te verweren, dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.