Auteur archief Sanne van Beers

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor aanmelding of inschrijving school

Vervangende toestemming

Wanneer beide ouders belast zijn met het gezamenlijk gezag over hun kind, dienen de ouders ook in gezamenlijk overleg tot een schoolkeuze te komen voor het kind. Beide ouders dienen in dat geval toestemming te verlenen voor de aanmelding of inschrijving bij een school of opvang. Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders geen overeenstemming bereiken over de schoolkeuze. In het geval dat de toestemming van één van de ouders ontbreekt, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven op school en dus niet naar school kan. Wanneer het ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de schoolkeuze van hun kind, kan men zich in bepaalde gevallen wenden tot de rechter en de rechter verzoeken om hem of haar vervangende toestemming te verlenen voor de aanmelding van school, zodat de vervangende toestemming van de rechter in de plaats treedt van de toestemming van de ‘weigerachtige’ ouder.

Belangenafweging

Bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming, zal de rechter onderzoeken welke schoolkeuze hij het meest in het belang van het kind vindt. Dit betekent dan ook dat het belang van het kind nagenoeg altijd voorop staat. Aangezien de rechter bij de beoordeling rekening houdt met alle omstandigheden van het geval, kan het zo zijn dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de belangenafweging een rol spelen, zijn onder meer de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind – indien het kind 12 jaar of ouder is – zelf wil.

De verzoekende ouder dient te beargumenteren waarom het in het belang van het kind is dat het op de nieuwe school wordt aangemeld. Men kan bijvoorbeeld naar voren brengen dat de school in kwestie het beste past bij het kind. De ouder die de toestemming weigert te verlenen, dient in dat geval juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is voor danwel aansluit bij het kind. Bijvoorbeeld in het geval de locatie van de school een negatieve invloed heeft op de frequentie en de kwaliteit van het contact tussen de ouder en het kind.

De rechter zal alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Indien de rechter van mening is dat het verzoek om vervangende toestemming toegewezen moet worden, zal de rechtbank toestemming verlenen, waardoor de verzoekende ouder het kind alsnog kan inschrijven op de school waar de voorkeur naar uitgaat en waarvoor door de rechter toestemming is verleend.

Mocht u hulp nodig hebben bij het verkrijgen van vervangende toestemming om de kinderen in te schrijven bij een nieuwe school of in andere situaties, bijvoorbeeld bij de aanvragen van nieuwe identiteitsbewijzen van de kinderen of in het geval u met de kinderen op vakantie wil, waarvoor u toestemming van uw ex-partner nodig heeft maar deze niet krijgt, maar natuurlijk ook in het geval wanneer u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u wenst zich daartegen te verweren, dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming bij verkoop van de gezamenlijke woning

Gedurende de echtscheiding moet er veel geregeld worden in een periode die door veel mensen als emotioneel heftig wordt ervaren. In het geval er sprake is van een gezamenlijke koopwoning, kan de woning enkel en alleen worden verkocht als beide echtelieden daarmee instemmen.

Verkoop van de gezamenlijke woning tijdens echtscheiding

Bij een echtscheiding moet men – indien dat mogelijk is – in onderling overleg beslissen wie er (al dan niet voorlopig) in de woning blijft wonen danwel kijken of één van hen de woning kan overnemen of moet men in gezamenlijk overleg beslissen dat de woning wordt verkocht. Helaas lukt het niet altijd om de verkoop of overname van de woning in onderling overleg te regelen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechtbank bij echtscheiding een uitspraak doen over wie er voorlopig in de woning mag blijven wonen tot het moment dat de woning wordt verkocht.  

Verkoop van de gezamenlijke woning na echtscheiding

Als de rechtbank heeft bepaald dat de echtelijke woning moet worden verkocht – maar ook in het geval dat partijen bij convenant zijn overeengekomen dat de woning wordt verkocht – en de ex-partner weigert na de echtscheiding hieraan zijn of haar medewerking te verlenen dan bestaat er de mogelijkheid om tegen de weigerende ex-partner een procedure te starten bij de rechtbank (bijvoorbeeld via een kort geding) en de rechtbank te verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor bepaalde handelingen (o.a. het aanwijzen van een makelaar, het vaststellen van de vraag- en laatprijs, het niet aanwezig zijn bij bezichtigingen etc.). Men kan ook de rechtbank verzoeken om te bepalen dat deze weigerende ex-partner alsnog wordt verplicht mee te werken aan de verkoop van de echtelijke woning, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Kan de verkoop van de gezamenlijke echtelijke woning worden tegengehouden?

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een partner juist wordt geconfronteerd met een ex-partner die de woning – via een kort geding bij de rechtbank – wil verkopen. Zijn er dan omstandigheden denkbaar waarin deze verkoop kan worden tegengehouden? In het geval de woning onder water staat en de ex-partner die in de woning woont bereid en in staat is om voor een bepaalde periode de helft danwel een deel van de hypotheeklasten te dragen in de hoop dat de woning op een later moment niet meer onder water komt te staan, kan het bijvoorbeeld niet redelijk of wenselijk zijn dat de gezamenlijke woning wordt verkocht.

Of bijvoorbeeld in het geval dat de ex-partner door het vertrek uit de woning met de kinderen in een noodsituatie komt omdat hij of zij niet over alternatieve woonruimte beschikt en hierdoor de kinderen niet meer kan opvangen en verzorgen.

De ex-partner die de echtelijke woning bewoont, kan op grond van artikel 3:178 lid 1 BW de rechter verzoeken om de woning voor de duur van maximaal drie jaar onverdeeld te laten. Bij het onverdeeld laten van een woning, dient de rechter opnieuw een belangenafweging te maken tussen het belang van de ene ex-partner bij behoud van de woning en het belang van de andere ex-partner bij verkoop van de woning. Dat deze belangenafweging veelal afhangt van alle omstandigheden van het geval, blijkt wel uit de thans geldende jurisprudentie. Er zal dan ook per geval bekeken dienen te worden wat redelijk is.

Mocht u hulp nodig hebben bij een verzoek tot vervangende toestemming voor verkoop van de gezamenlijke woning, maar ook in het geval u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u wenst zich daartegen te verweren dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor vakantie

De zomervakantie is weer in aantocht. Een veel voorkomende vraag is: mag ik zonder overleg met mijn ex-partner de kinderen meenemen op vakantie naar het buitenland. Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan heeft u de toestemming nodig van de andere ouder.

Gezamenlijk gezag

Indien de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen over hun kind(eren), dienen ook beide ouders in te stemmen met een vakantie naar het buitenland. Dit geldt ook als er een paspoort voor het kind aangevraagd moet worden.

Als u geen toestemming heeft, dan kunt u bij een controle problemen krijgen. De toestemming is vereist vanuit het oogpunt van preventie van kinderontvoering naar het buitenland tegen te gaan. Om die reden controleert de douane strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen. Kunt u niet aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven, dan is de kans groot dat de douane het kind niet zo maar laat uitreizen.

U kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven door een formulier te laten invullen door de andere ouder, waaruit blijkt dat hij/zij toestemming geeft voor de reis. Voorbeeldformulieren kunt u vinden op de website van de overheid.

Voor een vlotte controle is het overigens aan te raden om naast het toestemmingsformulier aanvullende documenten mee te nemen, bijvoorbeeld: recent uittreksel gezagsregister, retourticket van het kind, kopie paspoort van de toestemming gevende ouder en een ouderschapsplan.

Weigering toestemming

Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor een vakantie naar het buitenland met de kinderen, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechtbank. In deze procedure wordt de rechtbank gevraagd om vervangende toestemming te geven. Er kan vervangende toestemming worden gevraagd voor de vakantie, maar ook voor de aanvraag van een paspoort.

Indien u voorziet dat u geen toestemming krijgt, is het raadzaam tijdig te handelen. Er dient namelijk een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. De andere ouder krijgt de mogelijkheid om verweer te voeren en er wordt een zitting gepland, waarna de uitspraak afgewacht moet worden. Er kan derhalve enige tijd zitten tussen uw verzoek om vervangende toestemming en de beslissing van de rechter.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wenst u vervangende toestemming te vragen, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst. Ook verwijzen wij u naar onze andere pagina over vervangende toestemming in verband met vakantie.