Categorie archief Blog

doorJessica Boekhout

Op vakantie na corona

Het land gaat weer open en we mogen steeds meer. Dit brengt ook met zich mee dat de coronasituatie in een land niet langer doorslaggevend is voor de kleur van het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s wegen vanaf 16 februari 2022 weer mee. Dat maakt ook reizen naar landen buiten Europa op korte termijn weer meer mogelijk.

Desondanks dient u er rekening mee te houden dat de andere ouder met ouderlijk gezag nog altijd toestemming dient te geven voor een reis naar het buitenland.

Corona en toestemming voor vakantie

In de afgelopen twee jaar is de gehele wereld geconfronteerd met de coronapandemie. Het is regelmatig voorgekomen dat een ouder geen toestemming gaf voor een vakantie, in verband met de gezondheidsrisico’s ten gevolge van de coronapandemie. Dit argument werd in de rechtspraak ook wel ‘een gelegenheidsargument’ genoemd. Nu meer landen weer als veilig worden aangemerkt gezien de huidige ontwikkelingen, zal corona minder zwaar wegen als argument om geen toestemming te geven.

Vervangende toestemming van de rechter

De beide ouders met ouderlijk gezag dienen toestemming te geven voor een vakantie met de minderjarige kinderen naar het buitenland. Als u geen toestemming heeft, dan kan dit tot gevolg hebben dat uw vakantie niet door kan gaan.

Als de andere ouder geen medewerking verleent, is het advies om zo spoedig mogelijk vervangende toestemming te vragen bij de rechtbank. Deze procedure kost namelijk tijd. De rechter zal een zitting plannen om zo de argumenten van de beide ouders te horen. Als het de rechter niet lukt om op zitting tot een oplossing te komen, zal de rechter een beslissing nemen.

Wij zijn u graag van dienst

De verwachting is dat meer mensen weer op reis willen nu de coronamaatregelen wijzen. Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wenst u vervangende toestemming te vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor aanmelding of inschrijving school

Vervangende toestemming

Wanneer beide ouders belast zijn met het gezamenlijk gezag over hun kind, dienen de ouders ook in gezamenlijk overleg tot een schoolkeuze te komen voor het kind. Beide ouders dienen in dat geval toestemming te verlenen voor de aanmelding of inschrijving bij een school of opvang. Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders geen overeenstemming bereiken over de schoolkeuze. In het geval dat de toestemming van één van de ouders ontbreekt, dan heeft dit tot gevolg dat het kind niet staat ingeschreven op school en dus niet naar school kan. Wanneer het ouders niet lukt om overeenstemming te bereiken over de schoolkeuze van hun kind, kan men zich in bepaalde gevallen wenden tot de rechter en de rechter verzoeken om hem of haar vervangende toestemming te verlenen voor de aanmelding van school, zodat de vervangende toestemming van de rechter in de plaats treedt van de toestemming van de ‘weigerachtige’ ouder.

Belangenafweging

Bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming, zal de rechter onderzoeken welke schoolkeuze hij het meest in het belang van het kind vindt. Dit betekent dan ook dat het belang van het kind nagenoeg altijd voorop staat. Aangezien de rechter bij de beoordeling rekening houdt met alle omstandigheden van het geval, kan het zo zijn dat andere belangen toch zwaarder wegen. Factoren die bij de belangenafweging een rol spelen, zijn onder meer de reisafstand tussen de school en het verblijfadres, de cognitieve en educatieve ontwikkeling, de sociale ontwikkeling, het emotioneel welbevinden en wat het kind – indien het kind 12 jaar of ouder is – zelf wil.

De verzoekende ouder dient te beargumenteren waarom het in het belang van het kind is dat het op de nieuwe school wordt aangemeld. Men kan bijvoorbeeld naar voren brengen dat de school in kwestie het beste past bij het kind. De ouder die de toestemming weigert te verlenen, dient in dat geval juist te onderbouwen waarom de school niet geschikt is voor danwel aansluit bij het kind. Bijvoorbeeld in het geval de locatie van de school een negatieve invloed heeft op de frequentie en de kwaliteit van het contact tussen de ouder en het kind.

De rechter zal alle betrokken belangen tegen elkaar afwegen. Indien de rechter van mening is dat het verzoek om vervangende toestemming toegewezen moet worden, zal de rechtbank toestemming verlenen, waardoor de verzoekende ouder het kind alsnog kan inschrijven op de school waar de voorkeur naar uitgaat en waarvoor door de rechter toestemming is verleend.

Mocht u hulp nodig hebben bij het verkrijgen van vervangende toestemming om de kinderen in te schrijven bij een nieuwe school of in andere situaties, bijvoorbeeld bij de aanvragen van nieuwe identiteitsbewijzen van de kinderen of in het geval u met de kinderen op vakantie wil, waarvoor u toestemming van uw ex-partner nodig heeft maar deze niet krijgt, maar natuurlijk ook in het geval wanneer u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u wenst zich daartegen te verweren, dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming bij verkoop van de gezamenlijke woning

Gedurende de echtscheiding moet er veel geregeld worden in een periode die door veel mensen als emotioneel heftig wordt ervaren. In het geval er sprake is van een gezamenlijke koopwoning, kan de woning enkel en alleen worden verkocht als beide echtelieden daarmee instemmen.

Verkoop van de gezamenlijke woning tijdens echtscheiding

Bij een echtscheiding moet men – indien dat mogelijk is – in onderling overleg beslissen wie er (al dan niet voorlopig) in de woning blijft wonen danwel kijken of één van hen de woning kan overnemen of moet men in gezamenlijk overleg beslissen dat de woning wordt verkocht. Helaas lukt het niet altijd om de verkoop of overname van de woning in onderling overleg te regelen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de rechtbank bij echtscheiding een uitspraak doen over wie er voorlopig in de woning mag blijven wonen tot het moment dat de woning wordt verkocht.  

Verkoop van de gezamenlijke woning na echtscheiding

Als de rechtbank heeft bepaald dat de echtelijke woning moet worden verkocht – maar ook in het geval dat partijen bij convenant zijn overeengekomen dat de woning wordt verkocht – en de ex-partner weigert na de echtscheiding hieraan zijn of haar medewerking te verlenen dan bestaat er de mogelijkheid om tegen de weigerende ex-partner een procedure te starten bij de rechtbank (bijvoorbeeld via een kort geding) en de rechtbank te verzoeken om vervangende toestemming te verlenen voor bepaalde handelingen (o.a. het aanwijzen van een makelaar, het vaststellen van de vraag- en laatprijs, het niet aanwezig zijn bij bezichtigingen etc.). Men kan ook de rechtbank verzoeken om te bepalen dat deze weigerende ex-partner alsnog wordt verplicht mee te werken aan de verkoop van de echtelijke woning, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

Kan de verkoop van de gezamenlijke echtelijke woning worden tegengehouden?

Het kan natuurlijk ook zo zijn, dat een partner juist wordt geconfronteerd met een ex-partner die de woning – via een kort geding bij de rechtbank – wil verkopen. Zijn er dan omstandigheden denkbaar waarin deze verkoop kan worden tegengehouden? In het geval de woning onder water staat en de ex-partner die in de woning woont bereid en in staat is om voor een bepaalde periode de helft danwel een deel van de hypotheeklasten te dragen in de hoop dat de woning op een later moment niet meer onder water komt te staan, kan het bijvoorbeeld niet redelijk of wenselijk zijn dat de gezamenlijke woning wordt verkocht.

Of bijvoorbeeld in het geval dat de ex-partner door het vertrek uit de woning met de kinderen in een noodsituatie komt omdat hij of zij niet over alternatieve woonruimte beschikt en hierdoor de kinderen niet meer kan opvangen en verzorgen.

De ex-partner die de echtelijke woning bewoont, kan op grond van artikel 3:178 lid 1 BW de rechter verzoeken om de woning voor de duur van maximaal drie jaar onverdeeld te laten. Bij het onverdeeld laten van een woning, dient de rechter opnieuw een belangenafweging te maken tussen het belang van de ene ex-partner bij behoud van de woning en het belang van de andere ex-partner bij verkoop van de woning. Dat deze belangenafweging veelal afhangt van alle omstandigheden van het geval, blijkt wel uit de thans geldende jurisprudentie. Er zal dan ook per geval bekeken dienen te worden wat redelijk is.

Mocht u hulp nodig hebben bij een verzoek tot vervangende toestemming voor verkoop van de gezamenlijke woning, maar ook in het geval u wordt geconfronteerd met een verzoek tot vervangende toestemming en u wenst zich daartegen te verweren dan is het altijd mogelijk om nader advies in te winnen bij een van onze familierechtadvocaten. Wij helpen u dan graag verder.

doorJessica Boekhout

Vervangende toestemming voor een verhuizing

Na een echtscheiding of het verbreken van een relatie zal tenminste één van de twee ouders verhuizen. Ook na enkele jaren kan er een reden zijn om met de kinderen te verhuizen. Zolang de ouder wil verhuizen binnen de woonplaats van de andere ouder zal er niet snel een probleem zijn. Maar wat als de ouder met de kinderen wil verhuizen naar een andere provincie of zelfs naar het buitenland? U dient dan rekening te houden met de volgende factoren.

Gezamenlijk gezag

De ouders oefenen gedurende het huwelijk gezamenlijk het gezag uit over hun minderjarige kinderen. Dit betekent dat zij belangrijke beslissingen gezamenlijk moeten nemen. Ook na de scheiding houden de ouders gezamenlijk het gezag. Zij dienen dus regelmatig met elkaar te overleggen over belangrijke zaken ten aanzien van de kinderen.

Vaak komt het voor dat de ouders na de scheiding hun leven op een andere manier willen inrichten. Hierbij kan ook de wens ontstaan om met de kinderen te verhuizen naar een andere plek. Doordat er sprake is van gezamenlijk gezag moet er aan de andere ouder toestemming worden gevraagd om te mogen verhuizen met de kinderen. Zonder deze toestemming mag er geen verhuizing plaatsvinden. Er is immers sprake van gezamenlijk gezag. Geeft de andere ouder geen toestemming, dan kan er bij de rechtbank een procedure worden gestart. In deze procedure wordt aan de rechtbank gevraagd om vervangende toestemming te verlenen voor de verhuizing van de kinderen.

Vervangende toestemming

Om vervangende toestemming te krijgen van de rechtbank moet er een verzoekschrift door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. In de wet staat dat de rechtbank een zodanige beslissing neemt, die haar in het belang van het kind wenselijk voorkomt. Deze bepaling is in de jurisprudentie inmiddels nader ingevuld. De criteria die een rol spelen bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming zijn hierin uitgewerkt.

Om vervangende toestemming voor een verhuizing te krijgen van de rechtbank gelden o.a. de volgende criteria:

  • Hoe noodzakelijk is het om te verhuizen?
  • Is de verhuizing goed doordacht en voorbereid?
  • Hoe is de communicatie tussen ouders?
  • Hoe is de zorg verdeeld over het kind/de kinderen en hun ouders en kan dat doorgaan na de verhuizing?
  • De frequentie van het contact tussen het kind en de andere ouder vóór en na de verhuizing.
  • Kunnen de gevolgen van de verhuizing voor de andere ouders worden verzacht en/of gecompenseerd en zo ja, hoe? Zijn er bijvoorbeeld door de verhuizende ouder alternatieven en maatregelen geboden.
  • Hoe oud is het kind/de kinderen en wat is zijn/haar mening ?
  • Hoe zeer is het kind/de kinderen geworteld in de omgeving waar hij/zij nu woont?
  • Zijn er extra kosten voor de zorg/contactregeling en worden die gecompenseerd.

Als uitgangspunt geldt dat een ouder bij wie het zijn hoofdverblijfplaats heeft in beginsel de gelegenheid dient te krijgen om met het kind en een eventuele nieuwe partner elders een gezinsleven en een toekomst op te bouwen, indien de omstandigheden van het geval, na een belangenafweging zoals hiervoor genoemd, een dergelijke beslissing ook rechtvaardigen.

De uitspraken over verhuizingen zijn heel wisselend. In iedere zaak spelen immers andere feiten en omstandigheden een rol. Het zijn juist de feiten en omstandigheden die van doorslaggevend belang zijn voor het al dan niet verlenen van toestemming voor verhuizing. Het is dus heel belangrijk dat deze op een juiste wijze in het verzoekschrift worden opgenomen, zodat de rechtbank een goede indruk krijgt van de situatie.

Er kan niet in algemene termen worden aangegeven wanneer een rechter wel of geen vervangende toestemming zal verlenen. De rechtbank maakt immers een belangenafweging en houdt daarbij rekening met de belangen van de beide ouders en het kind.

Zonder toestemming verhuizen

Het is niet verstandig om zonder toestemming van de andere ouder of zonder vervangende toestemming van de rechtbank te verhuizen. Dit kan namelijk grote consequenties hebben. Een verhuizing naar het buitenland zonder toestemming kan worden aangemerkt als kinderontvoering. Bij een verhuizing binnen Nederland is er geen sprake van ontvoering, maar zijn er nog steeds risico’s. De rechtbank kan bijvoorbeeld beslissen dat de verhuizing ongedaan moet worden gemaakt. De ouder wordt dan verplicht om terug te verhuizen. Ook kan de rechtbank het in het belang van het kind achten om de hoofdverblijfplaats van het kind te wijzigen naar de andere ouder, zodat het kind in zijn vertrouwde omgeving kan blijven.

Eenhoofdig gezag en verhuizen

 Een ouder die alleen het gezag heeft, hoeft op basis van de wet de andere ouder geen toestemming te vragen. Dit betekent niet dat de andere ouder zonder gezag geen mogelijkheden heeft. De ouder zonder gezag kan namelijk een kort geding starten om de verhuizing te voorkomen. Deze ouder vraagt dan een zogeheten verhuisverbod.

Iedere ouder heeft namelijk de verplichting om de band tussen de kinderen en de andere ouder te bevorderen. Ook heeft iedere ouder recht op omgang met zijn/haar kind. Deze rechten en plichten kunnen door een verhuizing in de knel komen. Dit wordt door een rechtbank over het algemeen niet in het belang van het kind geacht, reden waarom de rechtbank kan besluiten een verbod tot verhuizing op te leggen. 

Conclusie

Bij een voorgenomen verhuizing is het aan te raden om eerst met de andere ouder in overleg te gaan en de situatie en de mogelijkheden samen goed te bespreken. Heeft het overleg geen resultaat is het van belang de procedure tot vervangende toestemming tijdig te starten. Een procedure bij de rechtbank neemt immers ook de nodige tijd in beslag.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande nog vragen, dan kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.

doorSanne van Beers

Vervangende toestemming voor vakantie

De zomervakantie is weer in aantocht. Een veel voorkomende vraag is: mag ik zonder overleg met mijn ex-partner de kinderen meenemen op vakantie naar het buitenland. Als er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag dan heeft u de toestemming nodig van de andere ouder.

Gezamenlijk gezag

Indien de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag uitoefenen over hun kind(eren), dienen ook beide ouders in te stemmen met een vakantie naar het buitenland. Dit geldt ook als er een paspoort voor het kind aangevraagd moet worden.

Als u geen toestemming heeft, dan kunt u bij een controle problemen krijgen. De toestemming is vereist vanuit het oogpunt van preventie van kinderontvoering naar het buitenland tegen te gaan. Om die reden controleert de douane strikt op minderjarige kinderen die naar het buitenland reizen. Kunt u niet aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven, dan is de kans groot dat de douane het kind niet zo maar laat uitreizen.

U kunt aantonen dat de andere ouder toestemming heeft gegeven door een formulier te laten invullen door de andere ouder, waaruit blijkt dat hij/zij toestemming geeft voor de reis. Voorbeeldformulieren kunt u vinden op de website van de overheid.

Voor een vlotte controle is het overigens aan te raden om naast het toestemmingsformulier aanvullende documenten mee te nemen, bijvoorbeeld: recent uittreksel gezagsregister, retourticket van het kind, kopie paspoort van de toestemming gevende ouder en een ouderschapsplan.

Weigering toestemming

Indien de andere ouder geen toestemming geeft voor een vakantie naar het buitenland met de kinderen, is het mogelijk een procedure te starten bij de rechtbank. In deze procedure wordt de rechtbank gevraagd om vervangende toestemming te geven. Er kan vervangende toestemming worden gevraagd voor de vakantie, maar ook voor de aanvraag van een paspoort.

Indien u voorziet dat u geen toestemming krijgt, is het raadzaam tijdig te handelen. Er dient namelijk een verzoekschrift te worden ingediend bij de rechtbank. De andere ouder krijgt de mogelijkheid om verweer te voeren en er wordt een zitting gepland, waarna de uitspraak afgewacht moet worden. Er kan derhalve enige tijd zitten tussen uw verzoek om vervangende toestemming en de beslissing van de rechter.

Heeft u naar aanleiding van het vorenstaande vragen of wenst u vervangende toestemming te vragen, dan zijn wij u uiteraard graag van dienst. Ook verwijzen wij u naar onze andere pagina over vervangende toestemming in verband met vakantie.